ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletหน้าหลัก
bulletวิสัยทัศน์ (Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletบุคลากร
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก
dot
dot
bulletประวัติ
bulletบริการต่างๆ
bulletติดต่อศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ
dot

dot
ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

                     นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2528 และได้กำหนดพันธกิจของ กกท.ไว้เป็นข้อต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดย กกท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการที่จะให้มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาอย่างถาวร เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนานักกีฬาคนพิการสู่ความเป็นเลิศ จึงมีโครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1งาน 66 ตารางวา โดยมอบหมายให้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 เป็นผู้ดูแลโครงการ